Istraživanja u razdoblju 2012.-2013. - Metodologija

 

Metodologija:

 

I. POPULACIJSKA ISTRAŽIVANJA

Unutar potvrđenih lokaliteta (Konavle i Majkovi) na području Dubrovačko – neretvanske županije bit će određen poligon istraživanja veličine 500x500m na kojem će se intenzivno vršiti istraživanja metodom Capture/Mark/Recapture (ulovi/pusti/ponovno ulovi). Isti program u planu je nastaviti primjenjivati i tijekom sljedeće 3 godine monitoringa.

 

Svaka ulovljena ili/i ponovno ulovljena jedinka biti će:

- detaljno izmjerena (35 mjera)

- fotografirana (zbog identifikacije pri ponovnom ulovu)

- biti će uzet DNA uzorak

- spol determiniran

- ženke će biti provjerene jesu li gravidne

- obilježena urezivanjem oznake na oklopne kosti

 

II. MIKROBIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Nedostatak znanja o bakteriološkoj flori i parazitologiji riječne kornjače otvara mogućnost pionirskih istraživanja. Cilj ovih istraživanja je ustanoviti normalnu bakteriološku floru i parazitarni status spomenute vrste. Znanje ovog tipa omogućava bolje razumjevanje zdravstvenog stanja vrste i bolje praćenje razvoja jedinki u „captive breeding“ (uzgoj u zatočeništvu) programu.

 

Jedinkama ulovljenim na predviđenim lokalitetima uzimat će se:

a) Bakteriologija i virologija - brisevi usne (bukalne) šupljine i kloake

b) Parazitologija

- krv (200-300µl)

- uzorak stolice

- ektoparaziti (pijavice)

 

III. TOKSIKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Praćenje stanja vodenih staništa riječne kornjače nezaobilazan je faktor u zaštiti stoga će se uzimati uzorci vode i sedimenta za toksikološku analizu.

Iz lokvi na predviđenim lokalitetima uzimat će se:

- uzorci vode

- uzorci sedimenta

 

IV. ZAŠTITA I OČUVANJE

- Utvrđivanje akcija potrebnih da se spasi populacija riječne kornjače u Stonskom polju

- Sastanak stručne grupe za zaštitu i istraživanje Mauremys rivulata (jednodnevni sastanak bit će održan krajem 2012. godine u Cavtatu uz prisustvo hrvatskih i stranih sudionika)

 

Ciljevi sastanka:

a)          Odrediti smjernice za izradu Plana upravljanja s Akcijskim planom za zaštitu Mauremys rivulata u Hrvatskoj

b)          Utvrditi konkretne mogućnosti suradnje na zaštiti Mauremys rivulata među državama regije (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija)

c)          Utvrditi ugroženost i IUCN status Mauremys rivulata

 

V. EDUKACIJA I PODIZANJE SVIJESTI

-           Izrada stručno-edukativne brošure o riječnoj kornjači koja bi bila dostupna u turističkim centrima i u ZOO vrtu u Zagrebu; digitalna verzija bila bi dostupna na web stranicama

-            Izrada službenog loga projekta zaštite riječne kornjače

-           Izrada promotivnih majica za distribuciju sa službenim logom projekta (izrađen po uzoru na projekt Vipera ursinii – Prilog 2.)  

-            Edukativni kiosk o Mauremys rivulata i projektu zaštite uz novo izrađenu nastambu ove vrste u ZOO vrtu Zagreb - tu će posjetitelji moći uživo vidjeti ovu vrstu te iz edukativnih materijala naučiti sve o ovoj strogo zaštićenoj i ugroženoj vrsti

-          Priprema za 2013. godinu koja će biti proglašena godinom riječne kornjače Mauremys rivulata (u okviru toga bit će joj posvećena posebna izložba u ZOO vrtu Zagreb)

-          Izrada web stranice (www.mauremys.com) o ugroženosti riječne kornjače sa svim detaljima o planovima i akcijama projekta zaštite ove vrste; na web stranicama će biti objavljivane novosti o nadolazećim akcijama i upute kako postati volonter na projektu.