Kako pomoći riječnoj kornjači?

  • ne bacajte otpad u prirodu, posebice u vodu na područjima gdje je ova vrsta kornjače obitava

 

 

  • educirajte sebe i svoje prijatelje o osobitostima i značaju riječne kornjače za Vaše područje
  • upozorite na potencijalno narušavanje staništa ljudskom aktvinošću (kanaliziranje vodotoka, uništavanje vegetacije i upotreba kemijskih sredstava kao što su herbicidi i pesticidi u blizini vodotoka gdje obitavaju riječne kornjače)
  • upozorite na i suzdržite se od uzimanja jedinki riječne kornjače iz njihovog prirodnog staništa
  • upozorite i ne pokušavajte trgovati s jedinkama riječne kornjače
  • upoznajte se sa zakonom o zaštiti pojedinih vrsta gmazova NN 47/95
  • upoznajte se i uključite u program volontiranja (trenutno u izradi!)

 

Lov na riječnu kornjaču - aktivni lov mrežama